Polityka prywatności

Polityka prywatności CX Dystrybucja Sp. z o.o.

 1. Wprowadzenie

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności (dalej: Polityka) spółki CX Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie 05-500 przy ul. Jana Pawła II 66, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000502451, NIP 123-12-84-825, REGON: 147155355, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, dalej: „Administrator danych” lub „CX Dystrybucja”.

Z Administratorem danych można skontaktować się kierując korespondencję na:

 • Adres poczty elektronicznej: info@grupacx.pl
 • Adres siedziby: CX Dystrybucja Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno

1.2. Celem niniejszej Polityki jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych pochodzących od osób fizycznych będących Użytkownikami serwisów internetowych administrowanych przez CX Dystrybucja (dalej: „Użytkownik”). Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych. Podstawę prawną Polityki stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Niniejsza Polityka stanowi realizację przez Administratora Danych obowiązków wynikających art. 12 i 13 RODO.

1.2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę serwisów internetowych należących do spółki CX Dystrybucja lub korzystając z nich i przekazując nam jakiekolwiek dane osobowe za pośrednictwem tych stron, Użytkownik akceptuje warunki Polityki.

1.3. Polityka prywatności ma zastosowanie do każdej strony internetowej, aplikacji lub usługi odsyłającej do tej informacji. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), Użytkownik przechodzi w obszar, w którym nie obowiązuje Polityka. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

 1. Administrator danych osobowych

2.1. Spółka CX Dystrybucja jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisów internetowych, którzy:

 • odwiedzili strony internetowe należące do spółki CX Dystrybucja – pl i cxexperience.pl,
 • skorzystali z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach internetowych należących do spółki CX Dystrybucja – cxdystrybucja.pl i cxexperience.pl, a tym samym przekazali dane osobowe ich dotyczące wraz z treścią wiadomości,
 • dokonali zgłoszenia rejestracyjnego na warsztaty organizowane przez CX Experience, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej cxexperience.pl,
 • kandydatów na pracowników, którzy składają dokumenty aplikacyjne bezpośrednio na adresy poczty elektronicznej należące do Administratora danych lub za pośrednictwem serwisów pośredniczących.

2.2. Gromadząc dane osobowe Administrator danych rejestruje informacje dotyczące źródła ich pozyskania. Pozyskiwanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w sposób bezpośredni od osób, których dane dotyczą.

2.3. Administrator danych dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem, w szczególności zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w  art. 5 RODO.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z profilem działalności, wyłącznie we wskazanych poniżej celach. Jeżeli ze względu na przepisy prawa, właściwości usługi lub konieczności jej rozliczenia zaistnieje potrzeba przetwarzania innych danych osobowych Użytkowników, Administrator danych może je przetwarzać w niezbędnym zakresie.

3.1. W celu skontaktowania się z przedstawicielami spółki za pośrednictwem formularza kontaktowego w serwisie internetowym administrowanym przez CX Dystrybucja, przetwarzane są takie dane osobowe Użytkowników jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na zapewnieniu obsługi wiadomości i udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne, by udzielić odpowiedzi. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej wiadomości i tym samym jej usunięciem.

3.2. W celu dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do udziału w warsztatach organizowanych przez CX Experience przetwarzana są takie dane osobowe Użytkowników jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, NIP, nazwa płatnika, adres płatnika.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podanie wymienionych danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

3.3. W celu otrzymywania od spółki CX Dystrybucja wiadomości zawierających informacje o szkoleniach, ofercie handlowej spółki i innych treściach marketingowych przetwarzane są takie dane osobowe Użytkowników jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, jakim są działania związane z marketingiem bezpośrednim.

Zgoda wyrażona przez Użytkownika na otrzymywanie materiałów o treści marketingowej może zostać w dowolnym momencie wycofana poprzez przesłanie stosownego żądania na adres e-mail: napisz@cxexperience.pl, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano przed jej wycofaniem.

3.4. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z przeprowadzenia warsztatów przetwarzane są takie dane osobowe Użytkowników jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.

3.5. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek prawny), przetwarzane są dane niezbędne w tym zakresie, a także takie dane osobowe Użytkowników jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP, adres do korespondencji.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora danych z obowiązków wynikających z prawa.

3.6. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji niezbędne jest podanie danych osobowych kandydatów w zakresie wynikającym z treści art. 221 §1 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko,  data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Podstawą prawną przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego jest:

 • ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.),
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do wykonania umowy.

Podanie przez kandydatów innych danych, niewymienionych w katalogu art. 221 §1 Kodeksu pracy jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów, podczas których ma miejsce przetwarzanie danych osobowych kandydatów: wstępna selekcja otrzymanych aplikacji, kontakt z wybranymi kandydatami, wybór pracownika.

W przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Odbiorcy danych osobowych

4.1. Odbiorcami danych osobowych powierzonych Administratorowi danych przez Użytkowników serwisów internetowych należących do spółki CX Dystrybucja są następujące podmioty, którym przekazywane są dane osobowe w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celu w jakim dane zostały pozyskane:

 • upoważniony personel Administratora danych;
 • podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora danych (np. biuro rachunkowe, dostawcy usług technicznych, dostawcy usług hostingowych);
 • właściwe organy upoważnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.2. Administrator danych oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów spółki CX Dystrybucja.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Z uwagi na to, że Administrator korzysta z aplikacji, których serwery zlokalizowane są poza EOG, dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze stron internetowych mogą być przekazywane do państw trzecich. W związku z przekazywaniem danych poza EOG Administrator danych zadbał o to, aby korzystać wyłącznie z dostawców dających gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności z uczestnictwa dostawców w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w punkcie 3 Polityki. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 • dane osobowe przetwarzane w ramach procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia tego procesu;
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
 1. Prawa przysługujące podmiotom danych

7.1. Administrator danych respektuje przysługujące Użytkownikom uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. W szczególności, każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych;

7.2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, np. w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

7.3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.4. Administrator danych informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych (czyli realizacji „prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do:

 • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem osób, których dane dotyczą.

 1. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

 1. Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki wysyłane przez serwer internetowy do przeglądarki Użytkownika i przechowywane na jego komputerze. Ciasteczka pomagają Administratorowi danych analizować ruch sieciowy i rozpoznają, która część strony internetowej była odwiedzana. Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają Administratorowi danych dostępu do komputera lub informacji o Użytkownikach, za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystano ze strony internetowej oraz danych osobowych, które Użytkownicy udostępniają automatycznie ze względu na ustawienia przeglądarki.

Administrator danych stosuje tak zwane „sesyjne pliki cookies”. Po zakończeniu sesji na stronie internetowej są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookies pozostają w pamięci Państwa urządzenia peryferyjnego do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają Administratorowi danych rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie internetowej CX Dystrybucja.

W celu monitorowania i ulepszania strony internetowej administrowanej przez spółkę CX Dystrybucja Administrator danych korzysta z usług Google Analytics. Więcej informacji na temat postępowania z danymi Użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

 1. Wtyczki społecznościowe

W serwisach internetowych CX Dystrybucja mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych (Facebook i Instagram). Za pomocą funkcjonalności jakie oferują te wtyczki, Użytkownicy mogą udostępnić poszczególne treści lub podzielić się nimi w mediach społecznościowych. Zwracamy jednak uwagę, że korzystając z tych wtyczek dochodzi do wymiany danych pomiędzy Użytkownikiem a danym portalem społecznościowym czy serwisem internetowym. CX Dystrybucja nie przetwarza tych danych i nie ma wiedzy, jakie dane Użytkowników są gromadzone. W związku z tym, zachęcamy do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.

 1. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i Polityki są naruszane, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 1. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują unijne i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 21 stycznia 2020 r.